ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและวิจัยการดูแลภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน “การศึกษาและวิจัยการดูแลภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล” จานวน 25 โรงพยาบาล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ รพ./สถาบัน จังหวัด
1 โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
2 โรงพยาบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
3 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
4 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
5 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมา
6 โรงพยาบาลดอกคำใต้ พะเยา
7 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นราธิวาส
8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
9 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
10 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
11 โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี
12 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
13 โรงพยาบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
14 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
15 โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี
16 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
17 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
18 โรงพยาบาลปลาปาก นครพนม
19 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา
20 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
21 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
22 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
23 โรงพยาบาลย่านตาขาว ตรัง
24 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์
25 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

โดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ให้โรงพยาบาลที่ได้รับทุน เริ่มบันทึกข้อมูลรายงานผลการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ และบันทึกผลการให้โภชนบำบัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตามรายละเอียดระยะการดำเนินงาน สำหรับแบบฟอร์มทางสมาคมฯ จะจัดทำเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน จะจัดส่งให้ทาง E-Mail ภายหลัง กรุณาส่งบันทึกข้อมูลรายงานผลฯ ทั้งหมดจำนวน 6 ชุด ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่รับทางโทรสาร หรือ E-Mail)

สนับสนุนทุนโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด