ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน TDA Research Award พ.ศ. 2564

ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award) ประจำปี พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

  • ส่งเริมให้นักกำหนดอำหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย
  •  เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทำวิจัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนนักกำหนดอำหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่นในงานวิจัยและการพัฒนางานโภชนาการ

ประเภทของทุน

  •  ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่น
  • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
  • ทุนมีระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลาการขอรับทุน

  • ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้