ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน TDA Junior Research Award พ.ศ. 2564

ทุน Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award) ประจำปี พ.ศ. 2564

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านการกำหนดอาหาร สาหรับนักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ประจาปี พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำหนดอาหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหารต่อไปได้ในอนาคต
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานวิจัยที่หลากหลายของนิสิตนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

ประเภทของทุน

  • เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำหนดอาหาร หรือส่งเสริมบทบาทของนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความสาคัญมากยิ่งขึ้น
  • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน TDA Junior Research Award ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

ระยะเวลาการเสนอขอรับทุน

  • ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564