ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ผลการประกวดรอบตัดสิน “ทุนพัฒนาตำรับเครื่องดื่มสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน พ.ศ. 2563”

ผลการประกวดรอบตัดสิน
ทุน “พัฒนาตำรับเครื่องดื่มสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้อาหารสูตรครบถ้วน”
ทุนสนับสนุนพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2563

ผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 ตำรับ มาแสดงด้วยการปรุงจริง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 มิกซ์เบอรี่ สมูทตี้ วันซ์คอมพลีท
  โดย นางธนิยา อึงรัตนากร, นางสาวนูรฉาม มาลินี, นางสาวมารียา หมาดโต๊ะโช๊ะ
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล
 • รางวัลที่ 2 คาลูเป้จูสึ สมูทตี้
  โดย นางสาวสาธิดา เจรียงโรจน์, นางสาวเมธาวี สุขวณิชนันท์,
  นางสาวฐิญานันท์ อัครสินพัฒนากุล
  แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลที่ 3 ชะลอวัย ต้านโรค “เอจเลส ดริ้งค์ (Ageless Drink)”
  โดย นางสาวทัศนีย์ เพชรไทย
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย 7 ตำรับ ได้แก่

 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง Once Complete with care
  โดย นางชัชชนก พัฒนบุณยากร
  แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง Once Complete Freeze for fun
  โดย นางสาวพรทิพย์ ไหวพริบ, นางชลลดา ดีอำไพ
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง Once ผักโขมฟรุตตี้เฮลตี้
  โดย นางสาวโชติกา ศรีแก้ว
  กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง น้ำมธุปายาส Once Complete
  โดย นายวัชภูมิ ทองใบ
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง สมูทตี้ Once Complete mix พิสตาชิโอ and match อะโวคาโด
  โดย นางวาสนา ปัดไธสง
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง Pumpkin Once Complete Smoothie
  โดย นางสาวบุรินทร์ธร หอมมณี
  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
  เรื่อง Once Complete Green Snow
  โดย นางจอมใจ คันธะวงศ์
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สนับสนุนทุนโดย บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด