สาระความรู้

แนวทางการพัฒนาเพื่อมาตรฐานคลินิกเบาหวาน

แนวทางการพัฒนา
เพื่อ
มาตรฐานคลินิกเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ใหความรู้โรคเบาหวาน สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) และชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศ จัดทำแนวทางการพัฒนาเพื่อมาตรฐานคลินิกเบาหวาน เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานพยาบาลที่ให้การดูแลผู้เป็นเบาหวานระดับต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศ สมาชิกท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ