ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ WHO ประเทศไทยในการจัด Webinar เรื่อง Front-of-pack labelling: Global Best Practices

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทาง WHO ประเทศไทยในการจัด Webinar เรื่อง Front-of-pack labelling: Global Best Practices

ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ในเวลา 19.00-21.00 น. ผ่านทาง Zoom meeting