ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหาร ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหาร เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหาร ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหาร
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๖๓ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารรับรองก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมาตรา ๑๓ วรรค ๒ (บทเฉพาะกาล) ในกรณีผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหารซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาที่ศึกษากระบวนวิชาการกำหนดอาหารอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากำหนดอาหารรับรอง และปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารรับรอง  ให้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร โดยต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารกำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การกำหนดอาหารต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต

ดังนั้นผู้ที่จบไม่ตรงสาขาการกำหนดอาหาร (กลุ่มที่ ๒ นอกเหนือจาก ๙ หลักสูตรในกลุ่ม ๑) ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาที่ศึกษากระบวนการวิชาการกำหนดอาหาร และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบําบัด การให้คำปรึกษา  ติดตาม ประเมินผล  ส่งเสริม  และฟื้นฟูภาวะโภชนาการ  และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องด้าน อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร

ขอให้ทุกท่านที่เข้าข่ายหรือคาดว่าจะเข้าข่ายดังกล่าว (ขอให้ส่งเอกสารมาพิจารณา)รักษาสิทธิ ของท่านโดยมาขึ้นทะเบียนภายในเวลากำหนดที่กองประกอบโรคศิลปะจะประกาศ (สิ้นสุดประมาณกลางเดือนมีนาคม) หากท่านไม่ขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ท่านจะไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนในปีต่อไปได้ เนื่องจากทางคณะกรรมการจะรับขึ้นทะเบียนเฉพาะผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการกำหนดอาหารตรงตาม พรฏ. เท่านั้น ฉะนั้นขอให้ท่านเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนให้ทันตามกำหนดที่กองประกอบโรคศิลปะจะออกประกาศ (คาดว่าประมาณภายใน ๑-๒ อาทิตย์ที่จะถึงนี้) โดยขอให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้

๑. คำร้องขอขึ้นทะเบียนฯ (พิมพ์คำร้องฯ ที่ได้บันทึกทางเว็บไซต์) รอประกาศจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์ หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน (เขียนชื่อที่ด้านหลังรูป)
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาใบปริญญาบัตร (ถ้ายังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร ให้เอาใบรับรองวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยที่เป็นตัวจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๗. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะ ไม่เกิน ๖ เดือน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และประทับตราสถานพยาบาล จำนวน ๑ ฉบับ
๘. ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานก่อน พรฎ. ใช้บังคับ คือ ก่อน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) (สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้ขอใบรับรองการปฏิบัติงานจากที่ทำงานเดิม) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. ใบรับรองปฏิบัติงานในบริษัทที่รับงานจากโรงพยาบาล (Outsource Service) ให้ขอใบรับรองจากบริษัทที่ทำงานโดยตรง และบริษัทจะต้องขอใบรับรองจากโรงพยาบาลว่าได้รับงานของโรงพยาบาลจริง พร้อมทั้งประทับตรา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๑๐. สำเนาใบประกาศนียบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT หรือสำเนาใบรับรองการต่ออายุบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพ CDT (ถ้ามี)
๑๑. หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
๑๒. เอกสารที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมให้รอติดตามประกาศจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะอีกครั้ง

**หมายเหตุ
๑. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร พิจารณาการขึ้นทะเบียน
๒. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารการขอขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์: สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ https://mrd-hss.moph.go.th/ หรือสแกน QR Code

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ q.png

QR Code ติดตามข่าวสาร

๓. ขอให้ท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และท่านที่ยังไม่ได้ Update ข้อมูลสมาชิกขอให้ท่านดำเนินการ Update ข้อมูลสมาชิกเพื่อประโยชน์ของท่านได้ที่ลิงค์
https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8 หรือ QR Code

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ qr.png

Update ข้อมูลสมาชิก

๔. สมาคมฯ เป็นองค์กรที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอขึ้นทะเบียนเท่านั้น แต่มิได้เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน