ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563) New

ประกาศการรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนทราบ ตามประกาศนี้ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร

1. ยื่นคำร้องผ่านทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com โดยให้
– บันทึกข้อมูลการสมัคร (เปิดระบบให้บันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564) แล้วให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 1,050 บาท และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (เสียค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 30 บาท) โดยสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
– พิมพ์คำร้องขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ได้บันทึกทางเว็บไซด์แล้วนั้น และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร

2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ไทย โดยต้องจัดส่งให้ถึงกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงจะถือว่าการสมัครสอบสมบูรณ์

3. เอกสารประกอบการยืนคำขอ

 • คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวน 1 ชุด (กนอ. 1)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาที่ศึกษากระบวนวิชาการกำหนดอาหารอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ จำนวน 1 ฉบับ
  – กรณีสําเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้แนบหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าสําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาที่จบการศึกษา
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
 • ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารจากสถานพยาบาล หรือองค์กรที่คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรอง
 • หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบจำนวน 1 ฉบับ (กรุณาประทับตราโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ท่านรับการตรวจสุขภาพด้วย)
 • สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น
 • ซองจดหมายยาว (11×23 ซม.) ติดแสตมป์ 30 บาท จำนวน 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง และกรอกใบตอบรับในประเทศ (ป.133 ก.ของไปรษณีย์ไทย)

หมายเหตุ

 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบความรู้จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและแนบหลักฐานประกอบการยื่นสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ โทร. 02-193-7079 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากำหนดอาหาร https://mrd-hss.thaijobjob.com/

 • พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกที่นี่
 • หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่
 • ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่

ข้อมูลจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ