การอบรมต่ออายุ CDT

การอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) ของสมาคมฯ (ครั้งที่ 7) (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564)

การต่ออายุสำหรับนักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ที่ครบกำหนด 5 ปี ได้แก่ ผู้ที่ถือบัตรประจำตัว (CDT) ของสมาคมฯ หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563, วันที่ 1 มกราคม 2564,วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และปีก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ต่ออายุ โดยกำหนดให้มีหลักฐานเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง (จำนวน 1 ฉบับ) ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2559-2563 ดังต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย หรือสมาคม องค์กรอื่นๆ
2. การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านโภชนบำบัดและโภชนาการในวารสารวิชาการ หรือแสดงโปสเตอร์ E-poster และบทคัดย่อ ในการประชุมวิชาการต่างๆ
3. เอกสารการเป็นวิทยากรด้านโภชนบำบัดและโภชนาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพ นิสิตนักศึกษา และประชาชน
4. เอกสารผ่านการอบรมในหลักสูตรหลังปริญญาหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ในสาขาอาหารและโภชนาการโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 1. เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
  1.1. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  1.2. สำเนาบัตรประจำตัวนักกำหนดอาหารวิชาชีพ หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
  1.3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
  1.4. หลักฐานการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 (จำนวน ๑ ฉบับ)
  1.5. ค่าลงทะเบียนอบรม 300 บาท
  โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิวรัชโยธิน เลขที่ บัญชี 404-481991-0
  ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  การลงทะเบียน จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับใบสมัคร พร้อมเอกสารตามที่กำหนด และสำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนด (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง 1.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนด รูปแบบจดหมายมาทางไปรษณีย์ที่
สมานักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-939-7782 , 080-338-7443 หรือ

ช่องทางที่ 2.สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ส่งมาที่ E-mail: thaidietetics@gmail.com หรือ

ช่องทางที่ 3.ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร รูปแบบออนไลน์ สามารถสแกนแนบไฟล์ และถ่ายภาพดิจิตอลได้ทันที ที่ Link: https://forms.gle/8BRr27d5xF2NcMNi6

1.จมหมายเชิญอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ 64  คลิกที่นี่

2.ใบสมัครอบรมต่ออายุ CDT 64 ของสมาคมฯ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ โทรศัพท์ 080-338-7443