ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ประกาศ 📣❗️โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ 👨‍ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เข้าร่วมโครงการอบรม“เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7-12 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564

  • สหวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10,11,12 เท่านั้น!
  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้สนใจ
  • พยาบาล Case manager ผู้รับผิดชอบงาน NCD clinic
  • เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, นักโภชนากร/นักกำหนดอาหาร
  • นักวิชาการสาธารณสุข/บุคลากรผู้ดูแลและปฏิบัติงานใน NCD clinic ที่สนใจ
  • บุคลากรในหน่วยงานใน รพ.สต. รพ. สสจ. สสอ. สถาบัน และอื่นๆ
  • ลงทะเบียนฟรี! มีหน่วย CNEU/CME
  • (Online) Zoom Webinar จำนวน 1,000 คน

ท่านสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://empowerment-dmteam.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ncdrajavithi@gmail.com
นายรัฐนนท์ กำหนดความ (น้องโจ้)
นางสาวนันทพร โขนงน้อย (น้องหมิว)
สำนักงานโทร 02-2062957