การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

“ลงทะเบียน” เข้าชมวิดีโอการอบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร CDT ของสมาคมฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

เริ่มลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

** ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอ เรียงลำดับตามองค์ความรู้ 1 2 3 4 5 ให้ครบและต้องสแกน QR Code หลังชมวิดีโอจบแต่ละองค์ความรู้ **

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ คลิกที่นี่
  2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอ CDT ของสมาคมฯ คลิกที่นี่

ลงทะเบียน องค์ความรู้ที่ 1 : Update โภชนบริการ คลิกที่นี่
โดย ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

ลงทะเบียน องค์ความรู้ที่ 2 : Communicating Nutrition Research คลิกที่นี่
โดย คุณฐนิต วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

ลงทะเบียน องค์ความรู้ที่ 3 : Update Basic Nutrition คลิกที่นี่
โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

ลงทะเบียน องค์ความรู้ที่ 4 : Update โภชนบำบัดทางการแพทย์: Medical Nutrition Therapy in Cancer Patients, Basic to Frontier in Onconutrition คลิกที่นี่
โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

ลงทะเบียน องค์ความรู้ที่ 5 : Motivational Interview for Dietitians คลิกที่นี่
โดย คุณกฤษฎี แพ๊ตทีเชียร์ โพธิทัต
ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

เมื่อท่านฟังวิดีโอ ครบทั้ง 5 องค์ความรู้แล้ว สมาคมฯ จะตรวจสอบความครบถ้วนและประกาศให้ท่านทราบภายใน 1 อาทิตย์ และท่านจะได้รับใบรับรองการต่ออายุ CDT ของสมาคมฯ ภายใน 2 อาทิตย์

*** หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ (น้อง)
โทรศัพท์ 080-338-7443
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
@Line: หมายเลขโทรศัพท์ 0803387443