ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา 13 วรรคสอง (เอกสารไม่ครบถ้วน)

ประกาศจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้ง รายชื่อผู้สมัครฯ ที่เอกสาร
ประกอบการรับสมัครยังไม่ครบถ้วน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนมายัง กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า เอกสารเพิ่มเติมสาขา
การกำหนดอาหาร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กำหนดอาจมีผลต่อการพิจารณาการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร

รายชื่อ แจ้งเอกสารไม่ครบ วรรค2 คลิกที่นี่

สำหรับเรื่องสำเนาใบปริญญาบัตร แก้ไขได้ 3 ทางนะคะ

  1. ไปขอจากมหาวิทยาลัยมาใหม่
  2. ใช้ใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริงส่งมา แต่กองจะเก็บหลักฐานในการขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถให้คืนได้
  3. นำใบแจ้งความที่แสดงว่าได้ทำใบปริญญาบัตรหายส่งมาค่ะ