ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร
(กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓)

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่

2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมและทดสอบความรู้ฯ คลิกที่นี่

3.ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ต้องเข้าลงทะเบียนยืนยันการเข้าอบรมและทดสอบความรู้บนเว็บไซต์ http://mrd-register.hss.moph.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ส.ค. 2564
หากท่านไม่ลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าอบรมและทดสอบความรู้ ฯ

กำหนดการซ้อมการทดสอบวันที่ 1 กันยายน 2564 จะประกาศกำหนดการและวิธีการต่อไป

ขอให้ผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ฯ ติดตามวิธีการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ที่เว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ https://mrd-hss.moph.go.th อย่างต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ

02-1937079 (ในวันและเวลาราชการ)

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ : กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ