ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ บ้านปันอิ่ม

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับ
กิจการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีการแพร่กระจาย
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้ป่วยจำนวนมาก
ที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านโภชนาการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน ผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางอายุรกรรม และผู้ที่มีปัญหา
ทางเศรษฐานะ ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทุพโภชนาการเพิ่มมากขึ้น
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า ได้ตระหนักถึงภาวะทุพ
โภชนาการในผู้ป่วยโควิด และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลง เพิ่มความรุนแรงของ
อาการเจ็บป่วย และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต ในการนี้หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการแบบครบวงจร ร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดตั้ง “โครงการบ้านปันอิ่ม” เพื่อรับบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร อาหาร
ทางการแพทย์ และบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อจัดหา แจกจ่าย จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารทางการแพทย์
ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโภชนาการและโภชนบำบัดให้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อป้องกันและ
บำบัดภาวะทุพโภชนาการช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

วัตถุประสงค์
1 เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้าน
โภชนาการและโภชนบำบัดให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม และผู้ป่วยที่ต้องกักตัว
ในรูปแบบ Home/Community Isolation ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทาง
อายุรกรรม และผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐานะ
2 เพื่อแจกจ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้าน
โภชนาการและโภชนบำบัดให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนาม และผู้ป่วยที่ต้องกักตัว
ในรูปแบบ Home/Community Isolation ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ที่ต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทาง
อายุรกรรม และผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐานะ
3 เพื่อให้คำปรึกษาในการดูแลภาวะโภชนาการเบื้องต้น เช่น การประเมินภาวะโภชนาการ
การคำนวณความต้องการสารอาหาร พลังงานและโปรตีน การให้อาหารเสริมทางการแพทย์
การให้อาหารทางสายให้อาหาร และอื่นๆ เป็นต้น
4 เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการรักษาด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ป่วย ตามกลุ่มเป้าหมายที่
ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้ดำเนินโครงการ
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร่วมกับ ทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ภายใต้การสนับสนุนจาก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย