สาระความรู้

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

สืบเนื่องจากการที่สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน และ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาของสื่อวิดีโอการสอนใน
โครงการ “สื่อการเรียนออนไลน์สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลิน” ผ่านทางเว็บไซต์
https://www.t2dminsulin.com โดยบริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา
ระบบนั้น ทางสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเห็นประโยชน์ในการเผยแพร่สื่อดังกล่าว เนื่องจากผู้เป็นเบาหวานและ
ครอบครัวมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรักษาและการจัดการตนเอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน
มีกระบวนการให้ความรู้โรคเบาหวานทางออนไลน์มากขึ้น ทางสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจึงขอความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์สื่อวิดีโอการสอนในโครงการ “สื่อการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้
อินซูลิน” ในการประกอบการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน

ที่มา: สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน