ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมโภชนบำบัดที่ได้รับทุนการพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำปี 2564 – 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

พัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประจำปี 2564 – 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับทีมโภชนบำบัด โรงพยาบาล/สถาบันจังหวัดผู้ดูแลโครงการ
1โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครคุณวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร
2โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นคุณธัญลักษณ์ โมราษฎร์
3โรงพยาบาลคลองหอยโข่งสงขลาคุณอรสา สะแหละ
4โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครคุณเพียงพิศ  กมลผัน
5โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครคุณกมลชนก เมตตา
6โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์กาญจนบุรีคุณภาณิศา สกุลเวียงกาญจน์
7โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีคุณอารีนา เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
8โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีคุณรินดา ซาเฮาะ
9โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครพ.ต.ท.หญิง อรัญญา พรหมคีรี
10โรงพยาบาลเทพธารินทร์กรุงเทพมหานครคุณเกวลิน วัฒนะวิรุณ
11โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่คุณชิตาภา ศรีเขียว
12โรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษณุโลกคุณศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว
13โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์คุณศรีกัลญา เรืองเกษม  
14โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีคุณรุ่งอรุณ เสือสมิง
15โรงพยาบาลพลพยุหเสนากาญจนบุรีคุณนิพนธ์ สุขสาระพันธ์
16โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตรคุณปวรวรรณ โชตยะกุล
17โรงพยาบาลพุนพินสุราษฎร์ธานีคุณยุวดี บุญผล
18โรงพยาบาลแพร่แพร่คุณทัศน์วรรณ พวยฟุ้ง
19โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติชัยภูมิคุณสุภาวดี เกิดสมบูรณ์
20โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาคุณหนึ่งฤทัย วัฒนาธาดาสุข
21โรงพยาบาลมะการักษ์กาญจนบุรีคุณปณิตา เชยวิจิตร์
22โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีคุณอนุสรณ์ ทองใหญ่
23โรงพยาบาลแม่สอดตากคุณณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ
24โรงพยาบาลระแงะนราธิวาสคุณรูฮมาร์ เจะนิ
25โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครคุณกนกนันทน์ วิทยาเกษมสันต์
26โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภูเก็ตคุณธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ
27โรงพยาบาลวังทองพิษณุโลกคุณรมิตา ต๊ะเทียน
28โรงพยาบาลวิมุตกรุงเทพมหานครคุณอัณณ์ปัณณ์ จันทะวัน
29โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สงขลาคุณปรางทิพย์ เกื้อเส้ง
30โรงพยาบาลสตึกบุรีรัมย์คุณยุทธนา พรหมอุ่น
31โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีคุณพิจิตรา  จินดาวัลย์
32โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลกคุณรัชชนก ภูบัว
33โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19กาญจนบุรีคุณกนกพร วงษ์ยะลา
34โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีคุณเกศกนก เอกชาติปัญญา
35โรงพยาบาลสระบุรีสระบุรีคุณเสาวดี อาญาเมือง
36โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครคุณยุธิตา อรุณินทร์
37โรงพยาบาลหนองจิกปัตตานีคุณอามีนา หะยีบือราเฮง
38โรงพยาบาลหนองหงส์บุรีรัมย์คุณภคมน สินเทศ
39โรงพยาบาลอู่ทองสุพรรณบุรีคุณปาริชาต รักสุข

หมายเหตุ        

 1. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จะจัดส่งแบบฟอร์มให้ทีมโภชนบำบัดที่ได้รับทุนผ่านทางอีเมลของผู้ดูแลโครงการ
 2. ทีมโภชนบำบัดที่ได้รับทุนทำการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยใช้แบบประเมิน NAF/NT2013/หรืออื่นๆ และรายงานผลภาวะโภชนาการ (จำนวนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ต่ำ ปานกลาง และ สูง) ของผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแผนการให้โภชนบำบัด อย่างน้อย 20 รายต่อเดือน รายงานติดตามการให้โภชนบำบัด และรายงานการวางแผนคนไข้กลับบ้าน อย่างน้อย 3 รายต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 โดยส่งรายงานผลมายังสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย E-mail: thaidietetics@gmail.com ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ต้องรายงานผลให้ครบ 5 เดือน จึงจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 13,500 บาท
 3. ทีมโภชนบำบัด คัดเลือกกรณีศึกษาจำนวน 1 ราย เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดการดูแลภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยส่งมายังสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ทุกทีมที่ส่งกรณีศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท และทีมโภชนบำบัดที่ได้รับการคัดเลือกประกวดกรณีศึกษาฯ จะได้รับเงินรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวน  20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน  15,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน  10,000 บาท
 • ทั้งนี้จะประกาศผลรางวัลให้ทราบภายในเดือน เมษายน 2565

  ท้ายนี้ ขอเรียนเชิญ หัวหน้าโครงการหรือทีมผู้ดูแลโครงการ ที่ได้รับทุน “พัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล” เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและตอบข้อซักถามต่างๆ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลและนำส่งรายงานตามเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ Google meet ลิงก์เข้าร่วมประชุม meet.google.com/ext-xikr-dkz

  หรือรหัสเข้าร่วมประชุม extxikrdkz

  • การเข้าร่วมประชุม
  • ท่านสามารถเข้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยคลิกที่ลิงก์เข้าร่วมประชุม ได้ทันที แต่ถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือเข้าร่วมประชุม จะต้อง ติดตั้ง App Google meet ไว้ที่เครื่องด้วยนะคะ รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งไปทางอีเมลอีกครั้ง
  • ถ้าไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อที่ 080 338 7443 หรือ @Line หมายเลขโทรศัพท์: 0803387443

  ประกาศทีมโภชนบำบัดที่ได้รับทุนการศึกษาและวิจัยการดูแลฯ 64-65 ดาวน์โหลด