ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวิดีโอขั้นตอนการเข้าซ้อมการทดสอบ และการทดสอบ ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการเข้าระบบอบรมและทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร

ข้อมูลจาก: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ