การสมัครสอบ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร (CDT) สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สอบ
1.1 เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (สมัครสมาชิก https://www.thaidietetics.org/?page_id=43)
1.2 การศึกษาและประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาอาหารและโภชนาการ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ปี
1.2.2 ปริญญาตรี
1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี้
ก.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์ และการกำหนดอาหาร, การกำหนดอาหารและโภชนศาสตร์, โภชนาการและโภชนบำบัด, โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและโภชนาการ, โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบำบัด)
ข.คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง
– ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
– หากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
1.2.2.2 สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
1.2.2.3 สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี
1.2.3 ปริญญาโท / ปริญญาเอก
1.2.3.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) / วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร, การกำหนดอาหารและโภชนศาสตร์, โภชนาการและโภชนบำบัด, โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและโภชนาการ, โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบำบัด)
และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
– ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง
– ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
– หากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
1.2.3.2 สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
1.2.3.3 สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
– ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี

ข้อ 2. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
2.1 แบบขอสมัครสอบเพื่อการรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร (CDT) กรอกผ่านระบบ
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ Transcript และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.4 สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.5 ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดในโรงพยาบาลจากผู้อำนวยการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการเท่านั้น และประทับตราโรงพยาบาล
2.6 สำหรับการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการ ในโรงพยาบาล 900 / 250 ชั่วโมง จะต้องมีใบรับรองการฝึกงานจากมหาวิทยาลัย แนบมาพร้อมกันด้วย
2.7 ในกรณีชื่อ/สกุล ไม่ตรงกับใบแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเช่น ทะเบียนสมรส/หย่า หลักฐานการแก้ไขชื่อ/สกุล
2.8 ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวนเงิน 1,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบใหม่/ครั้งแรก พร้อมแนบใบโอนเงิน
2.9 ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวนเงิน 300 บาท สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 หรือ ครั้งที่ 5) พร้อมแนบใบโอนเงิน

สำหรับค่าธรรมเนียม โอนเงินชำระในนาม “ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย “ เลขที่บัญชี 404-481991-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
(สามารถโอนเงินผ่าน App Mobile banking ได้)

ข้อ 3. วิชา คะแนนที่สอบ และเกณฑ์การตัดสิน
3.1 วิชาและคะแนนที่สอบ สำหรับการรับรองเป็นนักกำหนดอาหาร (CDT)
3.1.1 องค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) และการให้คำปรึกษา (Diet Counseling) ร้อยละ 30
3.1.2 องค์ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน (Basic Nutrition) ร้อยละ 25
3.1.3 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานโภชนาการ (Food Service Management) ร้อยละ 30
3.1.4 องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Sciences) ร้อยละ 10
3.1.5 องค์ความรู้ด้านการวิจัย (Nutrition and Dietetics Research) ร้อยละ 5
3.2 เกณฑ์การตัดสิน ต้องผ่านการสอบ โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้ง 5 องค์ความรู้

ข้อ 4. วิธีการสอบ
ใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (Multiple choices)


ข้อ 5. การยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
ยื่นเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ภายในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่Link: https://forms.gle/9U1dcTAYTodycBDZ9 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

ข้อ 6. กำหนดการสอบประจำปี พ.ศ. 2564
6.1 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
6.2 ผ่านระบบออนไลน์

ข้อ 7. ประกาศผลสอบ
7.1 ประกาศผลสอบภายใน 60 วัน หลังจากวันสอบ
7.2 แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล

หมายเหตุ:  
หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดทางสมาคมฯ จะคืนเงินค่าสมัครสอบให้
สมัครสมาชิกที่ลิงก์ https://www.thaidietetics.org/?page_id=43

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครสอบ
CDT 1 ประกาศคุณสมบัติผู้เข้าสอบ CDT ปี 2564
CDT 2 แบบรับรองการปฏิบัติงานฯ CDT ปี 2564