ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน TDA Research Award พ.ศ. 2565 ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครทุน ชื่อทุน TDA Research Award ประจำปี 2565 เดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2565 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นะคะ

ชื่อทุน        ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรใน
  การทำวิจัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่นในงานวิจัยและการพัฒนางานโภชนาการ

ประเภทของทุน

 • ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/
  นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่น
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 • ทุนมีระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน 2 ปีติดต่อกันในปี 2563 และปี 2564
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
 • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

ระยะเวลาการขอรับทุน

 • ผู้ที่ต้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจัยจำนวน 6 ชุดมาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่รับทาง E-mail และโทรสาร)
 • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้