ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน TDA Junior Research Award ประจำปี 2565 ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครทุน TDA Junior Research Award ประจำปี 2565 เดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2565 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นะคะ

ชื่อทุน  Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award)

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร
 • ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนิสิต/นักศึกษาในการทำวิจัย
 • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีการทำงานวิจัยที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

ผู้สนับสนุนทุน

 •    สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยจำนวน  50,000  บาท/ปี

ลักษณะทุน

 • เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือส่งเสริมบทบาทของนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน TDA Junior Research Award
 • ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ (non-profit project) และผู้ที่ได้รับทุนต้องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอย่างชัดเจน หากมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับทุนทันที

งานวิจัยจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างน้อย 1 คน

ระยะเวลาการขอรับทุน

 • ผู้ที่ต้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจัยจำนวน 6 ชุดมาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่รับทาง E-mail และโทรสาร)
 • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้