งานประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2564

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2564
เรื่อง “วิชาชีพนักกำหนดอาหารกับความยั่งยืนของอาหาร โภชนาการและสุขภาพ”
Dietetic Professional and Sustainable Food, Diet and Health
วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ Richmond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ผันแปรทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ภัยพิบัติ  และภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่จะเพิ่มจำนวนถึง 8,500 ล้านคนในปี ค.ศ.2030 ส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพิ่มมากขึ้น แบบทวีคูณ โดยเฉพาะในเรื่อง ระบบอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของ มนุษย์ ดังนั้น ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น จากการประชุมสุดยอดผู้นำ ระบบอาหารโลก (UN Food systems summit 2021) ได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืน ของระบบอาหารไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ, การปรับเปลี่ยนการบริโภคเพื่อความยั่งยืน, การส่งเสริมระบบการผลิตที่เพียงพอและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,  การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่เสมอภาคและกระจายความเท่าเทียม และการสร้างความยืดหยุ่นปรับตัวได้ใน    ทุกวิกฤตเพื่อลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย เรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” ที่ได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยมีการเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนระบบอาหารของไทยในปัจจุบันให้ก้าวไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในระดับชาติ เช่น การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด การจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร การขับเคลื่อนนโยบาย 3S คือ Safety Security และ Sustainability รวมไปถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนฯ

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบทบาทของนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร กับความยั่งยืนของอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้แก่ ความยั่งยืนของวิชาชีพนักกำหนดอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมกับการบริการอาหาร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานโภชนาการและโภชนบำบัด การพัฒนางานวิจัยกับความยั่งยืนของวิชาชีพนักกำหนดอาหาร รวมทั้งยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านโภชนาการและโภชนบำบัดที่ทันสมัย เพื่อให้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะวิชาชีพนักกำหนดอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วพบกันในงานนะคะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้ หรือสมัครลงทะเบียนออนไลน์ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.tdaconference.com/index.html

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ผอ. 64

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ สสจ. 64

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ อธิการบดีและคณบดี 64

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ สมาชิก 64

1.โครงการประชุมวิชาการ 13-15 ธ.ค.2564

2.กำหนดการการประชุมวิชาการ 13-15 ธ.ค.2564

3.ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 13-15 ธ.ค.64

4.แบบสำรองห้องพักโรงแรมริชมอนด์

5.แผนที่โรงแรม

วิธีการประชุมวิชาการ การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้มาตรการรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. สถานที่จัดงานประชุมครั้งนี้ คือ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวอนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ผ่านมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามข้อกำหนดของโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New normal) ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโควิด-19
 2. ทางโรงแรมได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการป้องกันโควิด-19 ดังนี้
  2.1 จำกัดทางเข้า – ออกอาคารโรงแรมเพียง 2 ช่องทาง คือ โถงหน้าลิฟท์ชั้น G (สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถสาธารณะและรถไฟฟ้า) และบริเวณชั้น L ซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถชั้น LA (สำหรับผู้เดินทางโดยรถส่วนตัว)
  2.2 จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ทุกทางเข้า-ออก และบริเวณโดยรอบโรงแรมและสถานที่จัดงาน พร้อมตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับทุกคนที่เข้าพื้นที่ ทั้งนี้ หากพบผู้มีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคโควิด-19 จะแยกและกันไว้ เพื่อสังเกตอาการและแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายโรค หรือนำส่งโรงพยาบาล
  2.3 ทุกคนที่เข้าพื้นที่ของโรงแรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับสุขภาพ Health Risk Evaluation ให้กับทางโรงแรมก่อนเข้าพัก หรือก่อนเริ่มงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค
  2.4 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกบริเวณของโรงแรม โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  2.5 จัดแผนผังของห้องประชุม ห้องอาหาร เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างแบบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด
 3. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคนต้องแสดงเอกสารยืนยัน ว่าได้รับวัคซีนครบ 2 ครั้ง ตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงต่อโควิด-19 ในช่วง 7 วันก่อนการประชุม เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมืองดเข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง (On site) และงดเข้าพื้นที่จัดการประชุม
 5. หากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ On site พบอาการหรือมีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ทางสมาคมฯ ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Online โดยจะคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียนให้
 6. ทั้งนี้หากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล และ ศบค.จังหวัดนนทบุรี สมาคมฯ ขอปรับรูปแบบการประชุมครั้งนี้เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยจะคืนส่วนต่างของค่าลงทะเบียนประชุมให้กับผู้ลงทะเบียนแบบ On site
 7. ถ้าหากผู้เข้าร่วมประชุมแบบ On site และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุมเคยผ่านการคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ในช่วง 7 วันก่อนการประชุม ขอให้ท่านให้เตรียมเอกสารรับรองผลการตรวจคัดกรองติดตัวมาด้วย เพื่อแสดงเพิ่มเติม