การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 8 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จดหมายเชิญอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

เอกสารที่ต้องแนบในระบบสมัครออนไลน์

 1. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักกำหนดอาหารหรือสำเนาใบประกาศนียบัตร CDT (ถ้ามี)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการพัฒนาตนเองระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 อย่างใดอย่างหนึ่ง (จำนวน 1 ฉบับ) ดังต่อไปนี้
  4.1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย หรือสมาคม องค์กรอื่นๆ
  4.2. การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านโภชนบำบัดและโภชนาการในวารสารวิชาการ หรือแสดงโปสเตอร์ E-posterและบทคัดย่อ ในการประชุมวิชาการต่างๆ
  4.3. เอกสารการเป็นวิทยากรด้านโภชนบำบัดและโภชนาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพ นิสิตนักศึกษา และประชาชน
  4.4. เอกสารผ่านการอบรมในหลักสูตรหลังปริญญาหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาอาหารและโภชนาการโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. ค่าลงทะเบียนอบรม 300 บาท
  โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิวรัชโยธิน เลขที่ บัญชี 404-481991-0
  ชื่อบัญชี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (สามารถโอนผ่านแอพ Mobile banking ได้)

ภายหลังการ “สมัคร”อบรมต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะลงวิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์ www.thaidietetics.org
ขอให้ผู้สมัคร “ลงทะเบียน”เข้าชมวิดีโอทบทวนองค์ความรู้ได้ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
(ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมวิดีโอทบทวนองค์ความรู้ครบทั้ง 5 องค์ความรู้จะได้รับใบรับรองการต่ออายุ CDT ภายใน 2 อาทิตย์)

สมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBbhr2OP6tUd7EXwaJVSJREHjqNYG6BWOqI4GwHutMOnH_g/viewform?usp=sf_link

ผู้ประสานงาน
นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 080-338-7443 @Line หมายเลขโทรศัพท์ 0803387443