ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 46 ของ องค์กรสมาพันธ์ International Confederation of Dietetic Associations (ICDA)

ปัจจุบัน ICDA เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์สร้างเครือข่าย องค์ความรู้ และการร่วมมือกันของนานาประเทศ มีสมาชิกที่เป็นนักกำหนดอาหารกว่า 46 ประเทศ รวมกว่า 200000 คน

นับเป็นโอกาสอันดี ที่ทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เครือข่ายวิชาชีพนักกำหนดอาหารทั่วโลก มีความก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

https://www.internationaldietetics.org/NDAs/Thailand.aspx