ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการกำหนดอาหาร และผลิตบัณฑิตภายในปี 2565 ให้ส่ง หลักสูตรมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการกำหนดอาหาร

และผลิตบัณฑิตภายในปี 2565

ตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ครั้งที่ 5-1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ได้มีมติให้สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการเรียนการสอนสาขาวิชาการกำหนดอาหาร (ยกเว้นหลักสูตรที่
คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรองตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ทั้ง 9 หลักสูตร) และผลิตบัณฑิตภายในปี 2565 ให้ส่ง
หลักสูตรมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
ทั้งนี้เพื่อให้
คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาให้การรับรองบัณฑิตจากสถาบันดังกล่าวได้มีคุณสมบัติสามารถขอขึ้นทะเบียนและสอบ
ความรู้ได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. 2563
สถาบันที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารให้การรับรองมีคุณสมบัติสามารถขอขึ้นทะเบียนและ
สอบความรู้ได้ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2563 9 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยพะเยา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย คณะ
  สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
  ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วงเล็บมุมซองว่า (ส่งขอรับรองหลักสูตรสาขาการกำหนดอาหาร)

ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการกำหนดอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร