ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ การประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วย 9 สาขา 3 ศาสตร์

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
การประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วย 9 สาขา 3 ศาสตร์ สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้ที่

  • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
  • ระบบออนไลน์ ตามที่แจ้งในประกาศ รับสมัครฯ
  • ทั้งนี้ การสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพของแต่ละสาขา
  • ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ประกอบโรคศิลปะที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้ทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://mrd-hss.moph.go.th

ข้อมูลจาก: กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ