ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Junior Research Award ประจำปี 2565

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Junior Research Award ประจำปี 2565
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Junior Research Award

ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง ผลของเม็ดไข่มุกที่พัฒนาจากเครือหมาน้อยต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังบริโภค ในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
Effect of Med-Kaimook Developed from khruea Ma Noi to Postprandial Blood Glucoses among People with Abdominal Obesity
โดย นางสาวสุพิชญา ฟ้อนศิริ
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 12,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบสด ในการจัดบริการอาหารของโรงพยาบาลเทพา
Development and evaluate of raw material purchasing system in providing food service of Thapha Hospital
โดย นางสาวรอฮานา ดอเลาะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี


ลำดับที่ 3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวโฮมเมดเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
Development of healthy light homemade soy sauce from natural ingredients
โดย นางสาวณัฐกาญน์ ตันเจริญ
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา


รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสมที่มีคุณค่าโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
Developing nutritious blenderized diet formula for elderly
โดย นางสาวพรทิพย์ อุปนิสัยพล
สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดไฟล์