ทุนสนับสนุนงานวิจัย

รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award ประจำปี 2565

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจำปี 2565
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 30,000 บาท
เรื่อง Influence of Nutritional Status and Medical Nutrition Therapy in Congestive Heart Failure Patients
โดย นางวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร
แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง ผลของอาหารไทยแบบเน้นพืชเป็นหลักต่อไขมันในร่างกายในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน The Effect of Plant-Based Thai Diet on Body Fat in Overweight Individuals
โดย นางสุทุมรัตน์ พูลสี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี


รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง ภาวะโภชนาการของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันบำราศนราดูร Nutritional Status in Patients with HIV Infection in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
โดย นางสาวทัศนา น้อยลา
กลุ่มงานโภชนวิทยา สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี


ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาการจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะกลืนอาหารลำบากที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โดย นางวัชรินทร์ ถิ่นมุกดา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบให้โภชนศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C>8% เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาล
โดย นางสาวรัชชนก ภูบัว
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก


รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง ประสิทธิผลการใช้ Therapeutic Lifestyle Changes Diet ร่วมกับ Behavior modification แบบ Individual สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี
โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก


ทุนประเภท Non – Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลอุดรธานี ตามเกณฑ์มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)
โดย นางสาวประภาพร สุนธงศิริ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท
เรื่อง ระบบบริการอาหารกระบวนการโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส Hospital Food Service System and Nutrition Process Care in Covid-19 Patients
โดย นางสาวพิมพ์มาศ เกิดสมบัติ
กลุ่มงานโภชนวิทยา สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี


ทุนประเภท Non – Clinical โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง ผลของการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังในอำเภอบางกรวย
โดย นางสาวธัญชนก ศรีน้อยเมือง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท
เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุด้วยการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องตามวิถีชุมชน บ้านกูเล็ง ในอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส
โดย นางนิตยา กิจชอบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส


ลำดับที่ 3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง การสุ่มและการติดตามความเค็มในอาหารของผู้ประกอบการภายนอก เพื่อปรับสูตรอาหารลดโซเดียมสำหรับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
โดย นางสาวรมิตา ต๊ะเทียน
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลดไฟล์