งานประชุมวิชาการ

สรุปข่าวกิจกรรมสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ในวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
หัวข้อ “เส้นทางนักกำหนดอาหารมืออาชีพ” The Pathway to Becoming a Professional Dietitian
ณ Richmond Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
การจัดงานประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting Platform

รูปที่ 1 คณะกรรมการและผู้แทนภาค สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ปี 2565-2567

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร คณะกรรมการจัดงาน และสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี โดยรูปแบบการจัดงานประชุม เป็นแบบ Hybrid Meeting Platform ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 1033 คน แบ่งเป็น การประชุมแบบ onsite 465 คน และ online 568 คน  นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ภาคีเครือข่าย ร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมกว่า 38 องค์กร

กิจกรรมงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นักกำหนดอาหารวิชาชีพ” : ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสุขภาพดี โดย ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบทุน TDA Research Award, TDA Junior Research Award, TDA Soybean Study Award, TDA Soymilk Study Award, TDA Quest-Yamamoto Award, ทุนพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัด แก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

รูปที่  2  ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 และ
บรรยายพิเศษ “นักกำหนดอาหารวิชาชีพ” : ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสุขภาพดี

รูปที่ 3 ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

เป็นผู้กล่าวรายงานงานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565
พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดงานประชุมในครั้งนี้

รูปที่ 4 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุน TDA Research Award
รูปที่ 5 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุน TDA Junior Research Award
รูปที่ 6 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
มอบทุนพัฒนาองค์ความรู้ การดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รูปที่ 7 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุน TDA Soybean Study Award
รูปที่ 8 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุน TDA Soymilk Study Award
รูปที่ 9  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุน TDA Research Award
รูปที่ 10  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุน TDA Junior Research Award
รูปที่ 11 Fuji Oil Holdings, Inc., Japan สนับสนุนทุน TDA Soybean Study Award
รูปที่ 12 Marusan-Ai Co.,Ltd., Japan สนับสนุนทุน TDA Soymilk Study Award
รูปที่ 13  Quest Computer Co., Ltd. และ Professor Dr. Shigeru Yamamoto, RD., Japan
สนับสนุนทุน TDA Quest-Yamamoto Award ทุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสาร
รูปที่ 14   
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด สนับสนุนทุนวิจัย Muscle and Malnutrition Care Initiative

รายละเอียดกิจกรรม

          เวลา 09.00-10.30 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 1 : Competency Standards for Dietitian ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ Basic Competency Standards for a “New” Registered Dietitian” โดย Emeritus Professor Sandra Capra, School of Human Movement and Nutrition Sciences, The University of Queensland, Australia
 • หัวข้อ Competency Standards for Dietitian: USA Perspective โดย Ms. Sylvia Escott-Stump Faculty Associate at University of Wisconsin-Madison Winterville, North Carolina, United States
 • หัวข้อ Competency Standards for Dietitian: Asia and Malaysia Perspective โดย Dr. Winnie Siew Swee, Chee Dean, School of Health Sciences, International Medical University, Malaysia  

          เวลา 11.00-11.45 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Industry Symposium 1/บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด Nutrition Concern in Golden Age

 • หัวข้อ Pitfall of Golden Age Dieting โดย อ.พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หัวข้อ Diet for Healthy Golden Age โดย อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เวลา 12.45-14.00 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 2 : What Personality Traits make Dietitians Unique? ดำเนินรายการโดย คุณจิรัฐิติกาล ดวงสา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 • หัวข้อ Test your personality traits โดย คุณจิรัฐิติกาล ดวงสา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • หัวข้อ การฟังด้วยหัวใจ: บทบาทของนักกำหนดอาหารในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค โดย นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • หัวข้อ ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ Motivation Interview ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย คุณกฤษฎี โพธิทัต โรงพยาบาลเทพธารินทร์

          เวลา 15.30-17.00 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 3 : Nutrition Diagnosis: Why it is important? And how to Document It Appropriately? การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการ: มีความสำคัญ อย่างไร และเขียนอย่างไรให้เหมาะสม ดำเนินรายการโดย คุณสมศรี เตชะวรกุล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 • หัวข้อ ความสำคัญของการวินิจฉัยและแนวทางการเขียนปัญหาทางโภชนาการที่ถูกต้อง โดย ดร. วริษฐา ดุลยานุรักษ์ Advanced Accredited Practising Dietitian, Tasmania Health Service, Australia
 • หัวข้อ ประสบการณ์การดำเนินการวินิจฉัยและระบุปัญหาทางโภชนาการ โดย คุณวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร โรงพยาบาลกรุงเทพ และคุณยุทธนา พรหมอุ่น โรงพยาบาลสตึก

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม

          เวลา 08.30-10.00 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 4: MNT: Together with the Patient ดำเนินรายการโดย ดร. ปัทนภา ศรีชมเชย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ Intensive Lifestyle Intervention Combined with Psychological Techniques for Remission in Type 2 Diabetes โดย คุณหฤทัย ใจทา โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • หัวข้อ Dietitian’s Role in CKD Stage 3 up until Kidney Transplantation โดย คุณเอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อ MNT Success Stories in Bariatric Dietetics โดย คุณอัฐ เข็มทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

          เวลา 10.30-11.15 น. กิจกรรมการบรรยาย : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย คุณ นรารัตน์ คำหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข

          เวลา 11.15-12.00 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Industry Symposium 2/บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะโภชนาการด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มี Probiotic โดย อ.พญ. ชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์ อายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

          เวลา 13.00-13.45 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Industry Symposium 3/บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด หัวข้อ Nutritional Optimization to Enhance Patient Outcomes and Muscle Strength ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และวิทยากร ผศ.พญ.     ศานิต วิชานศวกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,พ.ท.หญิง ดร.กรกต วีรเธียร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          เวลา 13.45-14.30 น. ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

          เวลา 15.00-16.30 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 5: Food Fact Database and Diet Quality indexes ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ ทำความรู้จักกับ Open Food Facts-Thailand โดย คุณภวินท์พล โชติวรรณวิรัช
 • หัวข้อ Diet Quality Indexes in Determining What We should eat โดย รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อ Diet Quality indexes in Determining the Risk of Diet-related Diseases and Illness โดย ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม

          เวลา 08.30-09.45 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 6: การบริการอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาล ดำเนินรายการโดย คุณอนุสรณ์ สนิทชน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ มุมมองนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลทั่วไป โดย คุณวัชราพร ธีระธรรมประชา กลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • หัวข้อ มุมมองนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลชุมชน โดย คุณณัฐวุฒิ ทิพย์ประสงค์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
 • หัวข้อ การจัดบริการอาหารมาตรฐานและคุมปริมาณน้ำตาลและโซเดียมดำเนินการแบบ Outsource โดย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

          เวลา 10.15-11.30 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 7: Future Food, Healthy living and ecosystem ดำเนินรายการโดย อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ Future of Food & Sustainability โดย คุณสันติ อาภากาศ : BIO BUDDY & TASTEBUD LAB
 • หัวข้อ Low Sodium Diet- secret ingredents & Cooking Techniques โดย คุณนุติ หุตะสิงห (เชฟทักษ์) Tuck the Chef
 • หัวข้อ Future Food and Health application โดย อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เวลา 11.30-12.15 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Industry Symposium 4/บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด หัวข้อ Nutrition Intervention in Diabetes Management: A Holistic Approach ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และวิทยากร รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ,คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          เวลา 13.15-14.15 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 8: Updated Clinical/Dietary Practice Guidelines ดำเนินรายการโดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

 • หัวข้อ Nutrition Therapy for Heart Failure โดย พญ.นันทพร เติมพรเลิศ อายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • หัวข้อ Nutrition Support in Surgical Patients โดย นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

          เวลา 14.15-15.30 น. กิจกรรมการบรรยาย Symposium 9: Career Progression of Dietitians ดำเนินรายการโดย คุณอนุสรณ์ สนิทชน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย หัวข้อ การกำหนดตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร และกรอบอัตรากำลังที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โภชนาการ ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของสายงานวิชาชีพโภชนาการ/ กำหนดอาหาร โดย คุณฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และ เลขานุการ อกพ. กระทรวงสาธารณสุข และ คุณกิติยา สุวัณณะสังข์ ผู้จัดการแผนก nutrition support service โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รูปที่ 15-25 รวมรูปภาพบรรยากาศ กิจกรรมการบรรยายและการประชุม  ประจำปี 2565
รูปที่ 26-32 รวมรูปภาพกิจกรรมเยี่ยมชมบูธ โปสเตอร์ และนิทรรศการผลงานวิชาการ ประจำปี 2565