ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

คลิปประชาสัมพันธ์ “บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ”

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประกวด คลิปประชาสัมพันธ์ “บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ”

ผลงานประกวด จำนวน 5 ทุน

คลิปวิดีโอ บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท
โดย นางนิตยา กิจชอบ นักโภชนาการชำนาญการ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

คลิปวิดีโอ บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท
โดย นางสาวพิณฑกา บุญสวน นักโภชนาการ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

คลิปวิดีโอ บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
โดย นางสาวไรหนาบ ราษฎร์นิยม นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คลิปวิดีโอ บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท
โดย นางสาวอาจาวรรณ บุญศรี นักโภชนาการ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คลิปวิดีโอ บทบาทนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท
โดย นางสาวภัคจิรา เบญญาปัญญา นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลานครินทร์