ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรับสมัคร ทุน TDA Soy Milk Study Award ประจำปี 2565-2566

ทุน “TDA Soy Milk Study Award” ประจำปี 2565-2566” ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมฯ นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ร่วมส่งโครงการวิจัย/โครงการพัฒนาตำรับอาหาร เพื่อพัฒนางานโภชนาการ โดยส่งใบสมัครทุนพร้อมโครงการวิจัย/โครงการพัฒนาตำรับอาหาร
เพื่อรับการพิจารณาทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์ผ่านรอบที่สอง (รอบตัดสิน) จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 12 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาตำรับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการบริการ
  • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทำวิจัย และพัฒนาตำรับอาหาร

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

  • เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานโภชนาการ ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกส่งได้ ไม่เกิน  1 ตำรับ
  • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
  • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยและผู้ที่เคยได้รับทุน TDA Soymilk Study Award ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

ส่งใบสมัครและโครงการ จำนวน 6 ชุด มาที่
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

รายละเอียดเพิ่มเติม