ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

รับสมัครทุน “Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)” ประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครทุน “Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)” ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นะคะ

ชื่อทุน        ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรใน
  การทำวิจัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่นในงานวิจัยและการพัฒนางานโภชนาการ

ประเภทของทุน

 • ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/
  นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่น
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 • ทุนมีระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน 2 ปีติดต่อกันในปี 2564 และปี 2565
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
 • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

โครงการ ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด