ทุนสนับสนุนงานวิจัย

รับสมัครทุน “Thai Dietetic Association Junior Research Award” (TDA Junior Research Award) ประจำปี 2566

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นะคะ

ชื่อทุน  Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award)

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร
 • ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนิสิต/นักศึกษาในการทำวิจัย
 • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีการทำงานวิจัยที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

ลักษณะทุน

 • เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือส่งเสริมบทบาทของนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน TDA Junior Research Award
 • ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ (non-profit project) และผู้ที่ได้รับทุนต้องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอย่างชัดเจน หากมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับทุนทันที
 • งานวิจัยจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างน้อย 1 คน

โครงการ ทุน TDA Junior Research Award ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ทุน TDA Junior Research Award ดาวน์โหลด