ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2566 รับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2566

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ชื่อทุน TDA Quest-Yamamoto Award

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในวารสาร
 • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ในการทำวิจัยด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาในการทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้สนับสนุนทุนปี 2565

Quest Computer Co., Ltd. และ Professor Dr. Shigeru Yamamoto, RD., Japan
จำนวน 200,000 Japanese Yen

ประเภทของทุน

 • ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
 • ทุนมีระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
 • อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
 • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

ระยะเวลาการขอรับทุน

 • ผู้ที่ต้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจัยจำนวน 6 ชุด มาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่รับทาง E-mail และโทรสาร)
 • ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้