ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน สาขาการกำหนดอาหาร พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดที่นี่