ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมวิชาการสัญจร เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2566

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 16-2-2566
09.00-09.45 น. การพัฒนางานวิจัยกับงานโภชนาการผลงานวิชาการ คุณยุทธนา
10.00-11.00 น. มาตรฐานอาหารในโรงพยาบาล คุณอนุสรณ์
11.00-12.00 น. ทักษะและเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการ อ.กรกต
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 1.รพ.มหาราชนครราชสีมา คุณภัทรวรินทร์
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 2.รพ.กาฬสินธุ์ คุณชนิดา จูมพลา
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 3.รพ.สตึก คุณยุทธนา
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 1.สไลด์รวม DRG
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 2.รพ.พิมาย คุณพจนา
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 3.รพ.กุมภวาปี คุณกันตพงศ์
15.15-16.15 น. DRGs BRH ppt คุณดลชนก รพ.บุรีรัมย์

วันที่ 17-2-2566
08-30-09-30 น. การจัดหาอาหารผู้ป่วย ใน รพ อ.ธีรเดช
09.30-10.30 น. โภชนาการเชิงรุกในช่วง Covid-19 การจัดการด้านโภชนาการ ในชุมชน คุณยุทธนา