คลังความรู้ สาระความรู้

แนวทางการดูแลพระสงฆ์ ที่เป็นเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง พ.ศ.2566


กรมการแพทย์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๔๑
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสงฆ์