สาระความรู้

คู่มือการดูแลตนเองของพระสงฆ์ที่เป็นเบาหวาน ความดัน พ.ศ.2566

คู่มือการดูแลตนเองของพระสงฆ์ที่เป็นเบาหวาน ความดัน 2566


กรมการแพทย์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๔๑
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสงฆ์