ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน “Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)” ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2567

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมัครทุน ชื่อทุน TDA Research Award ประจำปี 2567

ชื่อทุน        ทุน Thai Dietetic Association Research Award (TDA Research Award)

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร มีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย
 • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการทำวิจัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่นในงานวิจัยและการพัฒนางานโภชนาการ

ประเภทของทุน

 • ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่น
 • จำนวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 • ทุนมีระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุน

 • เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน 2 ปีติดต่อกันในปี 2565 และปี 2566
 • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
 • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

ระยะเวลาการขอรับทุน

 • ผู้ที่ต้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการด้วยตนเอง
 • ส่งใบสมัครพร้อมโครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด มาที่ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่รับทาง E-mail และโทรสาร)
 • ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

โครงการ ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด