สาระความรู้

Link สมาคมโภชนาการและการกำหนดอาหาร

Useful Link Dietetic Associations


Academy of Nutrition and Dietetics (AND)
www.eatright.org

British Dietetic Association (BDA)
www.bda.uk.com

Dietitians of Canada (DC)
www.dietitians.ca

International Confederation of Dietetic Association (ICDA)
www.internationaldietetics.org

Asian Federation of Dietetic Associations (AFDA)
www.afda-dietitians.org

Federation of Asian Nutrition Societies (FANS)
www.fans-nutr.asia

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
www.fao.org/home/en

International Union of Nutritional Sciences (IUNS)
www.iuns.org

World Health Organization (WHO)
www.who.int