ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับทุน ส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม

ทุน ส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม

หมายเหตุ ทุนกรณีศึกษา จำนวน 8 ทุน

  1. ทีมสหสาขาวิชาชีพจะได้รับการตีพิมพ์ บทคัดย่อ ผลการศึกษาและวิจัยในวารสารสมาคมฯ โดยมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจัย
  2. ตัวแทนทีมสหสาขาวิชาชีพจะต้องมานำเสนอผลการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ E-Poster และ บทคัดย่อในงานประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
  3. กาหนดส่ง E-Poster และ บทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
  4. เงินรางวัลที่จะได้รับสำหรับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย ตัวแทนทีมสหสาขาวิชาชีพ มารับในวันงานประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
  5. การพิจารณาตามข้อกำหนดโครงการ ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล กรณีศึกษา ดาวน์โหลด

ทุน ส่งเสริมการดูแลด้านโภชนบำบัดในผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
ทุนสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานผลครบ 3 เดือน
ทุนสนับสนุน 13 ทีม สหสาขาวิชาชีพ จำนวน ทีมละ 9,000 บาท
และทุนสนับสนุน 1 ทีม สหสาขาวิชาชีพ
จำนวน 5,400 บาท

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่รายงานผลครบ 3 เดือน ดาวน์โหลด