เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietetic Association)

พันธกิจ

  1. รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ งานโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารอย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลในด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารแก่นักกำหนดอาหาร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
  3. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

Leave a Comment