เกี่ยวกับสมาคมฯ

วิสัยทัศน์

ประชากรไทยสุขภาพดีด้วยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ

พันธกิจ

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

  1. รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ งานโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารอย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลในด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารแก่นักกำหนดอาหาร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
  3. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

Achieving Healthy Thailand through Excellence of Dietetic Practice

The Thai Dietetic Association

  • Maintaining standard and continue quality improvement of dietetic practices
  • Being the center of information regarding all aspects of nutrition and dietetics to fellow dietitians, health care professionals and  general public
  • Co-operating with other national/international organizations in exchanging our knowledge and experiences to improve the well being of our fellow man

Leave a Comment