ก้าวสู่วิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนักกำหนดอาหาร (Certified Dietitian of Thailand)

 1. เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 2. การศึกษาและประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาอาหารและโภชนาการ และมีประสบการณ์การทำงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ปี
  2. ปริญญาตรี
   1. สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics), โภชนศาสตร์, โภชนวิทยาหรือเทียบเท่าหรือ
    2. คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง หรือ
     2. ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
     3. หากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
   2. สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
   3. สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี
  3. ปริญญาโท/ปริญญาเอก
   1. สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม)/วิทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics), โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง หรือ
     2. ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
     3. หรือหากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
    2. สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
    3. สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี

องค์ความรู้ที่ออกสอบและสัดส่วนคะแนน

 • องค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) และการให้คำปรึกษา (Diet Counseling) ร้อยละ 30
 • องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานโภชนาการ (Food Service Management) ร้อยละ 30
 • องค์ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน (Basic Nutrition) ร้อยละ 25
 • องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Sciences) ร้อยละ 10
 • องค์ความรู้ด้านการวิจัย (Nutrition and Dieetics Research) ร้อยละ 5

เกณฑ์การตัดสิน: ต้องผ่านการสอบโดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้ง 5 องค์ความรู้

Leave a Comment