คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562-2564

 

ผศ.ดร.ชนิดา
ปโชติการ
นายกสมาคมฯ

ผศ.ดร.สุนาฎ
เตชางาม
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

 
 

คุณธัญวรินทร์
ตั้งเสริมวงศ์
อุปนายก 1

พ.ท.หญิง ดร.
กรกต วีรเธียร
อุปนายก 2

 

คุณสังวาล
ศิริมังคลากุล
เหรัญญิก

คุณดวงสมร
สูยะศุนานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

รศ.ดร.วันทนีย์
เกรียงสินยศ
ประธานฝ่ายวิชาการ

คุณวรัญญา
เตชะสุขถาวร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

คุณศัลยา
คงสมบูรณ์เวช
ฝ่ายต่างประเทศ

คุณกัญชลี
ทิมาภรณ์
ฝ่ายต่างประเทศ

ดร.วีรยา
โสติประวัติ
ประชาสัมพันธ์

คุณอัญญาณี
อิศรางกูร
ณ อยุธยา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณพัชรวีร์
ทันละกิจ
เลขานุการ

คุณสมศรี
เตชะวรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณประภาพันธ์
สวัสดิ์ผล
นายทะเบียน

รศ.ดร.ทัศนีย์
ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

คุณกุหลาบ
แสงจงเจริญ
กรรมการ

คุณอรุณศรี
ตั้งวงศ์วิวัฒนา
กรรมการ

คุณกุลวดี
บุณยทรัพยากร
กรรมการ

คุณสินีนาถ
สุริยกาญจน์
กรรมการ

คุณศิรดา กลิ่นชื่น
กรรมการ

คุณจุฑามาส
ถนอมพงษ์ชาติ
กรรมการ

คุณภนิตา
จตุรวิทย์
กรรมการ 

คุณสมิทธิ
โชติศรีลือชา
กรรมการ