คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565-2567

 
 
 

ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ

นายกสมาคมฯ

  ผศ.ดร. สุนาฏ เตชางาม

  ที่ปรึกษาสมาคมฯ

   พ.ท.หญิง ดร. กรกต วีรเธียร

   อุปนายก คนที่ 1

    นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน

    อุปนายก คนที่ 2

     นางสาววชิราภรณ์ ตรีเย็น

     เลขานุการ

      นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล

      เหรัญญิก

       รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ

       ประธานวิชาการ

        นางสาวธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์

        นายทะเบียน

         นางสาววรัญญา เตชะสุขถาวร

         ประชาสัมพันธ์

          นางสาวอรุณศรี ตั้งวงศ์วิวัฒนา

          ปฏิคม

           รศ.ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

           ประธานวิจัย

            นางสาวกัญชลี ทิมาภรณ์

            ฝ่ายต่างประเทศ

             นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช

             กรรมการ (ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ)

              นางสาวสมศรี เตชะวรกุล

              กรรมการ (ผู้ช่วยเหรัญญิก)

               นางมลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์

               กรรมการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

                ดร. วีรยา โสติประวัติ

                กรรมการ

                 นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น

                 กรรมการ (ผู้ช่วยปฏิคม)

                  นางพัชรวีร์ ทันละกิจ

                  กรรมการ (ผู้ช่วยนายทะเบียน)

                   ดร. ปัทนภา ศรีชมเชย

                   กรรมการ (รองประธานวิจัย)

                    นางจิรัฐิติกาล ดวงสา

                    กรรมการ (ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์)

                     นายสมิทธิ โชติศรีลือชา

                     กรรมการ (รองประธานวิชาการ)

                      นางสาวชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์

                      กรรมการ

                       ร.ท. พงศกรณ์ ล่องฉ้วน

                       กรรมการ

                        นายยุทธนา พรหมอุ่น

                        กรรมการ (ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์)