ผู้แทนภาคและผู้แทนเขตสุขภาพ

ผู้แทนภาคและผู้แทนเขตสุขภาพ 1 – 13 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565-2567

ที่ปรึกษา ผู้แทนภาค ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-13 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

นางศรีสมาน อินสุวรรณ์ 

ที่ปรึกษาผู้แทนภาค ผู้แทนเขต

  ผู้แทนภาค สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

  นางสาวอุไรพร วสันต์ขจร

  ภาคเหนือ

   นางสาวธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ

   ภาคใต้

    นางสาวโสภา เอกวิโรจนสกุล

    ภาคกลาง

     นางสาวประภาพร สุนธงศิริ

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      นางสาวผกาวลี ประกายสิทธิ์

      กรุงเทพมหานคร

       ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1 – 3 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)

       นางสาวอรทัย ใจบุญ

       ผู้แทนเขต 1

        นางเรวดี รู้ยาม

        ผู้แทนเขต 1

         นางสาวชนิดา ศิริบุตร

         ผู้แทนเขต 2

          นางสาววรดา สิมมา

          ผู้แทนเขต 2

           นางสาวศิรินภา อุ่นดีมะดัน

           ผู้แทนเขต 3

            นางสาวกมลวรรณ จันทร์เฉลิม

            ผู้แทนเขต 3

             ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 4 – 6 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง)

             นายปรัตถกร จิพิมาย

             ผู้แทนเขต 4

              นางสาวจุฑารัตน์ ยุรยาตร์

              ผู้แทนเขต 4

               นางสาวอรุณี มั่งมี

               ผู้แทนเขต 5

                นางณัฐพร ตั้งใจ

                ผู้แทนเขต 5

                 นายกิตติ เพ็ญสุข

                 ผู้แทนเขต 6

                  นางธนัชพร นุชบุตร

                  ผู้แทนเขต 6

                   ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 7 – 10 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

                   นางสาวชนิดา จูมพลา

                   ผู้แทนเขต 7

                    นางนิธิมา มงคลชู

                    ผู้แทนเขต 7

                     นางสุทุมรัตน์ พูลสี

                     ผู้แทนเขต 8

                      นางจิราภรณ์ แสงสุวรรณ

                      ผู้แทนเขต 8

                       นางพรรณทิพย์ภา จิตติธรรมวัฒน์

                       ผู้แทนเขต 9

                        นางเรืองยศ โพธิขำ

                        ผู้แทนเขต 9

                         นางสาวนวลรัดดา พลสมัคร

                         ผู้แทนเขต 10

                          นางสาวณัฐสุดา แสวงศรี

                          ผู้แทนเขต 10

                           ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 11 – 12 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้)

                           นางวันดี ธนกุลวิสิษ

                           ผู้แทนเขต 11

                            นางถนอมศรี ฐานะ

                            ผู้แทนเขต 11

                             นางนิตยา กิจชอบ

                             ผู้แทนเขต 12

                              นางจันทนา แก้วหนูนา

                              ผู้แทนเขต 12

                               ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 13 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

                               นางสาวศุภาวรรณ ริ้วบำรุง

                               ผู้แทนเขต 13

                                น.ท.หญิง ธัญรัศม์ หิรัญวิศิษฏ์

                                ผู้แทนเขต 13