ผู้แทนภาคและผู้แทนเขตสุขภาพ

ผู้แทนภาคและผู้แทนเขตสุขภาพ 1 – 13 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564

ผู้แทนภาค สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

คุณสมรศรี
เปรมภักดี
ภาคเหนือ
คุณศรีสมาน
อินสุวรรณ์
ภาคกลาง
คุณอนุสรณ์
สนิทชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณธันยารัศมิ์
ประทุมสุวรรณ
ภาคใต้

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1 – 3 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)

คุณยุภา
ภัทรเคหะ
ผู้แทนเขต 1
คุณเรวดี
รู้ยาม
ผู้แทนเขต 1
คุณยุภารัตน์
สุกกล้า
ผู้แทนเขต 2
คุณวันทิพย์
หริ่งรัตนพันธ์
ผู้แทนเขต 2
คุณนิชาภา
เชี่ยวธัญกิจ
ผู้แทนเขต 3
คุณกมลวรรณ
จันทร์เฉลิม
ผู้แทนเขต 3

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 4 – 6 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง)

คุณปรัตถกร
จิพิมาย
ผู้แทนเขต 4
คุณอมรรัตน์
ฤกษ์ประกอบ
ผู้แทนเขต 4
คุณวัชรี
ผุดเพชรแก้ว
ผู้แทนเขต 5
คุณณัฐพร
ตั้งใจ
ผู้แทนเขต 5
คุณโสภา
เอกวิโรจนสกุล
ผู่แทนเขต 6
คุณธนัชพร
นุชบุตร
ผู้แทนเขต 6

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 7 – 10 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณจันทนา
แสงเพชร
ผู้แทนเขต 7
คุณนิธิมา
มงคลชู
ผู้แทนเขต 7
คุณสุทุมรัตน์
พูลสี
ผู้แทนเขต 8
คุณจิราภรณ์
แสงสุวรรณ
ผู้แทนเขต 8
คุณพรรณทิพย์ภา
จิตติธรรมวัฒน์
ผู้แทนเขต 9
คุณศรีกัลญา
เรืองเกษม
ผู้แทนเขต 9
คุณนวลรัดดา
ปราะเปรียว
ผู้แทนเขต 10
คุณวาสนา
ศรีโพนทอง
ผู้แทนเขต 10

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 11 – 12 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้)

คุณวันดี
ธนกุลวิสิษ
ผู้แทนเขต 11
คุณถนอมศรี
ฐานะ
ผู้แทนเขต 11
คุณนิตยา
กิจชอบ
ผู้แทนเขต 12
คุณจันทนา
แก้วหนูนา
ผู้แทนเขต 12

ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 13 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

คุณศุภาวรรณ
ริ้วบำรุง
คุณวชิราภรณ์
ตรีเย็น
คุณจิตรลดา
จักรเพชรโยธิน
คุณผกาวลี
ประกายสิทธิ์
เรือโท
พงศกรณ์
ล่องฉ้วน