Register-สมาชิกสมาคมฯ

สมาชิก

กรอกข้อมูลลงทะเบียน Register แล้ว ก่อนเข้าสู่ระบบ-Login กรุณาแจ้ง เรื่อง ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ ก่อนเข้าสู่ระบบ-Login นะคะ

  1. แจ้ง ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ หรือ เลขประจำตัว CDT (ถ้าทราบ)
  2. แจ้ง อีเมล ที่สมาชิกใช้กรอก Register 

มาที่อีเมล thaidietetics@gmail.com นะคะ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำการอนุมัติการเข้าสู่ระบบ-Login ใช้งานเว็บไซต์ หลังจากท่านได้รับเมล ตอบกลับ ถึงจะ Login เข้าระบบได้นะคะ