Register

สมาชิก

กรอกข้อมูล Register เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้ง ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ ก่อนเข้าสู่ระบบ-Login

  1. แจ้ง อีเมล ที่สมาชิกใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 
  2. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ (ถ้ามี) หรือ เลขประจำตัวCDT (ถ้ามี) และสถานที่ทำงานปัจจุบัน มายังอีเมล thaidietetics@gmail.com โดยระบุชื่อหัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์”

หมายเหตุ: ช่อง First Name Last Name โปรดระบุชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย นะคะ

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำการอนุมัติการเข้าสู่ระบบใช้งานเว็บไซต์