ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2566

ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมนกยูง 1-2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 16-2-2566
09.00-09.45 น. การพัฒนางานวิจัยกับงานโภชนาการผลงานวิชาการ คุณยุทธนา
10.00-11.00 น. มาตรฐานอาหารในโรงพยาบาล คุณอนุสรณ์
11.00-12.00 น. ทักษะและเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการ อ.กรกต
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 1.รพ.มหาราชนครราชสีมา คุณภัทรวรินทร์
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 2.รพ.กาฬสินธุ์ คุณชนิดา จูมพลา
13.00-14.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยน NCP-MNT 3.รพ.สตึก คุณยุทธนา
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 1.สไลด์รวม DRG
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 2.รพ.พิมาย คุณพจนา
14.15-15.15 น. เสวนาแลกเปลี่ยน DRGs 3.รพ.กุมภวาปี คุณกันตพงศ์
15.15-16.15 น. DRGs BRH ppt คุณดลชนก รพ.บุรีรัมย์

วันที่ 17-2-2566
08-30-09-30 น. การจัดหาอาหารผู้ป่วย ใน รพ อ.ธีรเดช
09.30-10.30 น. โภชนาการเชิงรุกในช่วง Covid-19 การจัดการด้านโภชนาการ ในชุมชน คุณยุทธนา

ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 1
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 1
09.00-10.30 น. Reimbursement_NutritionCM นพ.บริรักษ์
10.45-12.00 น. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คุณพัชรินทร์ ศรีดาว
13.00-14.00 น. มาตรฐานอาหารในโรงพยาบาล คุณพัชรวีร์ ทันละกิจ
14.15-16.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบงานด้วยแนวคิดการทำ CQI ปี 66 คุณอุไรพร
14.15-16.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. outsource คุณปุณชณีมาศ
14.15-16.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. นำเสนอ นวัตกรรม1 กำปั้น เท่ากับ 1 มื้อ คุณพรฤทัย

ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 12
วันที่ 27-28 เมษายน 2566
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 12
วันที่ 27-4-2566
09.00-09.50 น. การให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็ก malnutrition_Maneerat Puwanant ผศ.พญ. มณีรัตน์ ภูวนันท์
10.05-11.00 น. โภชนาการและแนวทางโภชนาการดูแลโภชนาการในผู้สูงอายุ พ.ท.หญิง ดร. กรกต วีรเธียร
11.00-12.00 น. Medical Nutrition Therapy in Cancer Patients คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา
13.00-14.00 น. Nutrition in ICU hand out อ.นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว
14.15-16.15 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา รพ.สงขลานครินทร์
14.15-16.15 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. คุณมณีวรรณ ทองอ่อน รพ.หาดใหญ่
14.15-16.15 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. คุณนิธินาถ ทองรักษ์ รพ.ตรัง
14.15-16.15 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. คุณธนิยา อึงรัตนากร รพ.สตูล
14.15-16.15 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. คุณนิตยา กิจชอบ รพ.ยี่งอ

วันที่ 28-4-2566
08.30-09.20 น. การวินิจฉัยโรคร่วมทางโภชนาการ GRG เพิ่ม Adj.RW คุณศรุตยา ลิมปจรัสกุล
09.35-10.35 น. การบริหารจัดการความเสี่ยงงานโภชนาการ คุณศิรดา กลิ่นชื่น
10.35-12.00 น. เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพนักโภชนาการ โภชนากร คุณอนุสรณ์ สนิทชน

ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 2
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 2
วันที่ 25-5-2566
09.00-09.40 น. มาตรฐานการดำเนินงานโภชนาการและโภชนบำบัด คุณยุทธนา พรหมอุ่น
09.40-10.20 น. มาตรฐานอาหารในโรงพยาบาล คุณพัชรวีร์ ทันละกิจ
10.35-12.15 น. Reimbursement_NutritionCM นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์
13.15-14.30 น. การนำรหัส Nutrition ใน Code ICD10 การ Adj Rw Nutrition รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
14.30-15.15 น. พรบ.pdf เอกสารบรรยาย วันที่ 25 พ.ค.66 คุณธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์

วันที่ 26-5-2566
08-30-10.00 น. การเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าในสายงานโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข คุณฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร
11.15-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโภชนาการ 1.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก คุณนิภารัตน์ ปุริเส
11.15-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโภชนาการ 2.รพ.วิเชียรบุรี คุณศุภวรรณ มหาไมตรี
11.15-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโภชนาการ 3.รพ.ท่าสองยาง ส.อ.รุ่งอรุณ ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น อุบลราชธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 15-6-2566
09.00-09.40 น.
09.40-10.20 น.
10.35-12.15 น.
13.15-14.30 น.
14.30-15.15 น.

วันที่ 16-6-2566
08-30-10.00 น.
11.15-12.00 น.
11.15-12.00 น.
11.15-12.00 น.

ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566
ห้องอาเซียน 2 โรงแรม พีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 24-8-2566
09.00-09.40 น.
09.40-10.20 น.
10.35-12.15 น.
13.15-14.30 น.
14.30-15.15 น.

วันที่ 25-8-2566
08-30-10.00 น.
11.15-12.00 น.
11.15-12.00 น.
11.15-12.00 น.