ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการอบรมและทดสอบความรู้ฯ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารดป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๖๓) และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓)