Category - ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณราคาต่อหน่วยและการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้อาหารปั่นผสมและอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน