ข่าวประชาสัมพันธ์

DoNCP แหล่งรวมสังคมนักกำหนดอาหารจากทั่วทุกมุมโลก

DONCP แหล่งรวมสังคมนักกำหนดอาหารจากทั่วทุกมุมโลก

ข่าวดีสำหรับสมาชิก เนื่องจากคุณวริษฐา ดุลยานุรักษ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ระดับผู้เชี่ยวชาญ Launceston General Hospital และ นักศึกษาปริญญาเอก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาเว็ปไซต์ Dietitians Online Nutrition Care Process (DONCP; http://www.doncp.com.au) เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ด้านกระบวนการทางโภชนบำบัด นักกำหนดอาหารท่านใดสนใจสามารถสมัครเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน Nutrition Care Process กับนักกำหนดอาหารนานาประเทศกว่า 200 คน จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นอร์เวย์ สวีเดน ลักเซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ เม็กซิโก แคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบทะเลแคริเบียน โดย DONCP ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น

  • เอกสารและข้อมูลต่างๆด้าน Nutrition Care Process ที่สามารถดาวโหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • กรณีศึกษาด้านคลินิค (Clinical Case Studies) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำวินิจฉัยด้านโภชนบำบัด (Nutrition Diagnosis)
  • มีโอกาสในการติดต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกำหนดอาหารจากนานาประเทศ
  • สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ eNCPT ของ Academy of Nutrition and Dietetics (USA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ปกติค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของ เว็บไซต์ eNCPT อยู่ที่ประมาณ USD$100 หรือ 3,000 บาทต่อคนต่อปี)
  • ทราบแนวทางและแผนการในการนำ Nutrition Care Process ไปใช้ในแผนกที่โรงพยาบาลของท่าน

นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษาสหเวชศาสตร์ที่กำลังเรียนด้านโภชนาการคลินิคก็สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนได้อีกด้วยค่ะ

นอกจากนี้นักกำหนดอาหารท่านใดที่ทำกรณีศึกษา (Case Studies) จบในแต่ละหลักสูตร (ทั้งหมด 3 หลักสูตร; Beginner, Intermediate, Putting into Practice) จะมีประกาศนียบัตรรับรองการจบกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัย Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development; CPD) กับทางสมาคมนักกำหนดอาหารไทย

สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่ http://doncp.com.au

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ DONCP หรืองานวิจัยได้ที่ คุณวริษฐา ดุลยานุรักษ์ vdulayanurak@hotmail.com