สื่อการสอนสมาคมฯ

สื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพที่เหมาะสม

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเสนอราคา ชุดสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสื่อการสอนด้านอาหารและโภชนาการเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังมีรายการต่อไปนี้คือ

จำนวน

รายการ

เป็นเงิน

๑ ชุด

ค่าชุดสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพ ชุดละ  ๕,๕๐๐ –บาท

เป็นเงิน

๕,๕๐๐.๐๐-
รวมเป็นเงิน ( ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

๕,๕๐๐.๐๐

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพิจารณาสั่งซื้อสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการสอนแสดงแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เอกสารแนบ

รายละเอียดอุปกรณ์ในแต่ละกล่องแฟ้ม

ใบเสนอราคาสื่อการสอนร.พ

แผ่นพับ