ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ แจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง

แจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการกำหนดอาหาร
ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขา
การกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาการขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหารก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร นั้น
ในการนี้ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้จัดทำใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓๗๑ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ มารับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น ๑ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ถ.สาธารณสุข ๘) อ.เมือง จ.นนทบุรี
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมารับใบอนุญาตฯ
– หลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนฯ
– บัตรประชาชน
กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยแนบหลักฐาน คือ
– หนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
– หลักฐานการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนฯ
หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๗๙ (ในวันและเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=3197

แจ้งรับใบอนุญาตวรรค๑ คลิกที่นี่

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ